Go Forward

世界に広がる協定校 48カ国・地域 290大学と協定

明治大学は、新たに海外の3大学と大学間協力協定を締結した。
協定校はこれで48の国と地域、290大学となった。〈11月15日現在〉

テネシー大学マーティン校(アメリカ・州立)

創立:1927年
所在地:テネシー州マーティン市
設置学部:コミュニケーション学部、英語学部、歴史学部、政治学部、物理学部、コンピュータ科学部、経営学部、農学部、工学部、看護学部など
学生数:約6,700人

国立政治大学(台湾・国立)

創立:1927年
所在地:台北市
設置学部:文学部、社会科学部、国際関係学部、商学部、コミュニケーション学部、外国語学部、法学部、理学部など
学生数:約16,000人

アリゾナ州立大学(アメリカ・州立)

創立:1885年
所在地:アリゾナ州テンピ市
設置学部:人文科学部、ビジネス学部、デザイン芸術学部、工学部、ジャーナリズム学部、法学部、看護保健学部など
学生数:約82,000人