Go Forward

理工学部

理工学研究科梶川俊裕さん(博士前期課程2年)が「電気学会平成29年優秀論文発表賞」を受賞いたしました

2018年10月01日
明治大学 理工学部事務室

 電気電子生命学科・電気磁気エネルギー材料研究室(小原学准教授)の梶川俊裕さんが、電気学会基礎・材料・共通部門大会において、平成29年優秀論文発表賞として表彰されました。
論文題名 「レドックスキャパシタ電極用バナジウム酸化物Na₂V₆O₁₆の作製と電気化学キャパシタ特性」
 本研究は、比較的安価なV(バナジウム)酸化物の1つであるNa₂V₆O₁₆において、世界で初めて電気化学キャパシタ用電極材料への応用を模索し、その作製方法とキャパシタ特性の関連を明らかにしたものです。
理工学部